სამომხმარებლო შეთანხმება


წინამდებარე ხელშეკრულება განსაზღვრავს მომხმარებლების მიერ საიტის www.batumi-home.com (შემდგომში - "საიტი") მასალების გამოყენების პირობებს.

 1. ზოგადი პირობები

1.1. საიტის მასალებისა და მომსახურების გამოყენება რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. 1.2. ეს ხელშეკრულება არის საზოგადოებრივი ოფერტა. საიტის მასალებზე წვდომის საშუალების მისაღებად, მომხმარებელი ეთანხმება შემდგომ პირობებს. 1.3. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები ცალმხრივად ნებისმიერ დროს. ნებისმიერი ცვლილება ძალაში შევა ხელშეკრულების ახალი ვერსიის საიტზე განთავსებიდან 3 დღის შემდეგ. თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება პირობებს, იგი ვალდებულია უარი თქვას საიტზე შესვლაზე და შეწყვიტოს საიტის მასალებისა და მომსახურების გამოყენება.

2. მხარეთა პასუხისმგებლობა

2.1. მომხმარებელი თანახმაა არ ჩაიდინოს რაიმე ქმედება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს საქართველოს კანონის ან საერთაშორისო სამართლის წესების დარღვევა, ინტელექტუალური საკუთრების, საავტორო უფლებების ან სხვა მასთან დაკავშირებული წესების დარღვევა, აგრეთვე ნებისმიერი ქმედება, რომელმაც შეუძლია ავნოს საიტის მუშაობას და გამოიწვიოს მისი სერვისების გაუმართაობა. 2.2. საიტის მასალების გამოყენება საავტორო უფლებების მფლობელთან ნებართვის გარეშე აკრძალულია. საიტის მასალების კანონიერი გამოყენებისათვის აუცილებელია ლიცენზირებული ხელშეკრულების დადება (ლიცენზიის მიღება) საავტორო უფლებების მფლობელებთან. 2.3. საიტის მასალების მითითებისას, საავტორო უფლებების დაცვით, სავალდებულოა საიტის ბმულის გამოყენება.  2.4. კომენტარები და სხვა მომხმარებლის პოსტები საიტზე არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს კანონმდებლობის წესებს და ზოგადად მიღებული ზნეობისა და ეთიკის ნორმებს. 2.5. მომხმარებელი გაფრთხილებულია, რომ საიტის ადმინისტრაცია არ აგებს პასუხს ნებისმიერი გარე რესურსების (ბმულების, რომლებიც შეიძლება იყოს წარმოდგენილი საიტზე) მონახულებასა და გამოყენებაზე. 2.6. მომხმარებელი თანახმაა, რომ საიტის ადმინისტრაციას არ იღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებლის წინაშე საიტიდან ინფორმაციის გაქრობისას, ასევე ინფორმაციაზე, რომელიც მიღებული გარე საიტებზე სარეკლამო ბმულებით გადასვლისას. 2.7. მომხმარებელი ეთანხმება, რომ საიტზე წარმოდგენილ ინფორმაციას შეიძლება თან ახლდეს სარეკლამო კონტენტი. მომხმარებელი თანახმაა, რომ საიტის ადმინისტრაციას არ ეკისრება არანაირი ვალდებულება ამგვარი რეკლამის არსებობისთვის.

3. სხვა მდგომარეობები

 3.1. ყველა შესაძლო დავა, რომელიც წარმოიშობა ამ ხელშეკრულებიდან ან დაკავშირებულია მასთან, წყდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 3.2. ეს ხელშეკრულება არ გულისხმობს არანაირ საქმიან ურთიერთობათა დამყარებას საიტის მომხმარებელსა და საიტის ადმინისტრაციას შორის.  3.3. იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო გააბათილებს ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტს, ეს არ ნიშნავს მთელი ხელშეკრულების ბათილობას. 3.4. საიტის ადმინისტრაციის უმოქმედობა მომხმარებლების მიერ ხელშეკრულების ნებისმიერი პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში, არ გამორიცხავს საიტის ადმინისტრაციის მიერ შესაბამისი ზომების მიღების შესაძლებლობას მოგვიანებით, შემდეგში თავისი ინტერესებისა და საიტის საავტორო უფლებების დასაცავად.

მომხმარებელი ადასტურებს, რომ ის გაეცნო ამ ხელშეკრულების პირობებს და გაითვალისწინებს მათ.

^ Go up